สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ปลัด รองปลัด ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ของ อบต.ตาลสุม ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ภายในตำบลตาลสุม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม บริเวณวัดโนนงาม บ้านปากห้วย...

[ 16-02-2567 ] Hits:23

กิจกรรมประชาคมเรื่อง สถานีส่งน้ำปากห้วยอำพาม

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ผู้อำนวยการกองช่าง และพนักงานจ้าง ของ อบต.ตาลสุม ใด้ออกประชาคมเรื่อง คลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำปากห้วยอำพาม บริเวณศาลาเอนกประสงค์บ้านแก่งกบ หมู่ที่ 9 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

[ 07-02-2567 ] Hits:10

ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม

องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม โดย นายสุคม พิมพดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม พร้อมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จัดกิจกรรมร่วมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY ภายใต้โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์การคัดแแยกขยะรวมถึงการบริหารจัดการขยะเปียกให้ถูกวิธีต่อไป

[ 29-01-2567 ] Hits:64

แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

เชิญชวนกรอกแบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อประเมินการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม

[ 09-01-2567 ] Hits:12

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

สถานที่แหล่งท่องเที่ยว

สถานที่แหล่งท่องเที่ยว

[ 03-02-2565 ] Hits:75

Error: No articles to display

องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านดอนพันชาดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านดอนพันชาด หมู่ 4 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นบ้านดอนพันชาดตำบลตาลสุม ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ของคนในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจสร้าวงรายได้ให้คนในชุมชน ระหว่างวันที่ 17– 18 พ.ค.2566 ณ บ้านดอนพันชาด หมู่ 4 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

[ 23-05-2566 ] Hits:52

อำเภอตาลสุม ตำบลตาลสุม นำโดยท่านนายอำเภอตาลสุม ร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ขับเคลื่อนพลัง "บวร" ตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายวสุรุจ สามารถ นายอำเภอตาลสุม เป็นประธานฝ่ายฆารวาส เปิดกิจกรรมการขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัด ชุมชน และราชการ ให้มีความสุขอย่างยั่งยืนในระดับอำเภอ ตามภารกิจ MOU ของปลัดกระทรวงมหาดไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะสงฆ์ ณ บ้านปากห้วย หมู่ที่ 7 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,พนักงาน,ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,รวมถึงประชาชนในพื้นที่ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง ในกิจกรรมครั้งนี้

[ 17-05-2566 ] Hits:5

อำเภอตาลสุม ตำบลตาลสุม นำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุมร่วมกับเทศบาลตำบลตาลสุม ขับเคลื่อนพลัง "บวร" ตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

วันที่ 6 มีนาคม 2566 นายวสุรุจ สามารถ นายอำเภอตาลสุม มอบหมายให้ นายรณรุทธิ์ ครองยุทธ ปลัดอำเภอตาลสุม เป็นประธานฝ่ายฆารวาส เปิดกิจกรรมการขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัด ชุมชน และราชการ ให้มีความสุขอย่างยั่งยืนในระดับอำเภอ ตามภารกิจ MOU ของปลัดกระทรวงมหาดไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะสงฆ์ ณ บ้านนามน (ถนนสายศาลากลางบ้าน) หมู่ที่ 5 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี...

[ 10-03-2566 ] Hits:60

วันที่10 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม เข้าร่วมฟ้อนรำพิธีบวงสรวงเจ้าปู่ผ่านภูวงษ์ ณ สวนสาธารณะผ่านภูวงษ์

วันที่10 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น. นายอมร พรมสอน นายอำเภอตาลสุม ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานตามลำดับพิธีการ ในการนี้ นายสุคม พิมพดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ได้นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าปู่ผ่านภูวงษ์ ประจำปี 2566 พร้อมด้วยนางรำชาวอำเภอตาลสุมร่วมรำบวงสรวงจำนวนทั้งสิ้น 1,300 คน เพื่อเป็นการเทิดทูนและสดุดีเจ้าปู่ผ่านภูวงษ์ ณ สวนสาธารณะผ่านภูวงษ์

[ 07-02-2566 ] Hits:96

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ