วิสัยทัศน์-พันธกิจ

     องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติครม.ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

     วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ (Mission)

     พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (คือเราต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)

 1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนพึ่งตนเองได้
 2. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชนทุกวัย
 3. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และรักษาวัฒนธรรม ประเพณีอันดีให้สืบต่อไป
 4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
 5. พัฒนาและปรับปรุงการสาธารณูปโภคที่จำเป็นให้เพียงพอ และสนับสนุนการสร้างชุมชนน่าอยู่
 6. สร้างกลไกการบริหารบ้านเมืองที่ดีโดยประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น

 

เป้าหมาย (Goal)

     เป้าหมาย (Goal) หมายถึง การระบุสภาพที่ต้องการให้สำเร็จ (การดำเนินการ เพื่อให้เกิดอะไร ถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์หรือภาพความสำเร็จของวิสัยทัศน์)

 1. เพื่อให้มีการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงาน ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
 2. เพื่อให้มีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น
 3. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ
 4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อน หย่อนใจแก่คนในท้องถิ่น
 5. เพื่อการคมนาคมทางบกและทางน้ำมีความสะดวก รวดเร็ว
 6. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง
 7. เพื่อสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
 8. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี และมีนันทการอย่างมีคุณภาพเพียงพอ
 9. เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความ ตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าของวัฒนธรรมที่ดี
 10. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเป็นระบบอย่างทั่วถึง
 11. เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้รับการเพิ่มพูนความรู้ทักษะและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน

 

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ