สภาพทั่วไป

      องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม มีเขตการปกคองจำนวน 15 หมู่บ้าน ยกเว้นพื้นที่บางส่วน ของบางหมู่บ้าน จะอยู่ในเขตรับผิดชอบของ เทศบาลตำบลตาลสุม ซึ่งได้แก่ พื้นที่บางส่วนของ หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 10 และ หมู่ที่ 11 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 2 บ้านดอนรังกา ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 35 กิโลเมตร

เนื้อที่

      องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม มีเนื้อที่ทั้งหมด จำนวน 38 ตารางกิโลเมตร หรือ 23,750 ไร่

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลคำหว้า และ ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลาชธานี
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ แม่น้ำมูล
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ลักษณะภูมิเทศ

      พื้นที่โดยทั่วไปของตำบลตาลสุม ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 130-140 เมตร มีความลาดเทจากด้านทิศตะวันตกและทิศใต้สู่พื้นที่ตอนกลางของตำบลและลาดเอียงไปทางทิศเหนือ เป็นลักษณะพื้นที่ลูกคลื่นลอนราบ มีอากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่ มีอากาศหนาวในฤดูหนาวจัดในช่วงเดือนธันวาคมและมีฝนตกชุกในฤดูฝน

เขตการปกครอง

      เขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม มีหมู่บ้าน ทั้งหมด 15 หมู่บ้าน แยกเป็นหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  11 หมู่บ้าน นอกเขต 4 หมู่บ้าน

ประชากร

      ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม รวมทั้งสิ้น 5,473 คน เป็นชาย 2,762 คน หญิง 2,711 คน และมีครัวเรือน จำนวน 1,500 หลังคาเรือน ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง ครัวเรือน
1 บ้านม่วงโคน 181 178 107
2 บ้านดอนรังกา 462 455 243
3 บ้านนาห้วยแคน 29 26 23
4 บ้านดอนพันชาด 267 279 176
5 บ้านนามน 24 20 23
6 บ้านดอนตะลี 359 344 159
7 บ้านปากห้วย 238 266 126
8 บ้านโนนค้อ 81 82 47
9 บ้านแก่งกบ 348 327 182
10 บ้านนามน 19 7 10
11 บ้านตาลสุม 34 17 27
12 บ้านคำไม้ตาย 182 171 79
13 บ้า่นปากเซ 106 106 66
14 บ้านโนนสวรรค์ 131 108 62
15 บ้านทุ่งเจริญ 301 325 170
         

      

 

 

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ