ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ผู้อำนวยการกองช่าง และพนักงานจ้าง ของ อบต.ตาลสุม ใด้ออกประชาคมเรื่อง คลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำปากห้วยอำพาม บริเวณศาลาเอนกประสงค์บ้านแก่งกบ หมู่ที่ 9 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ปลัด รองปลัด ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ของ อบต.ตาลสุม ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ภายในตำบลตาลสุม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม บริเวณวัดโนนงาม บ้านปากห้วย หมู่ที่ 7 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายอำเภอตาลสุม นายวสุรุจ สามารถ เป็นประธานในพิธี
เชิญชวนกรอกแบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อประเมินการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม โดย นายสุคม พิมพดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม พร้อมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จัดกิจกรรมร่วมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY ภายใต้โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์การคัดแแยกขยะรวมถึงการบริหารจัดการขยะเปียกให้ถูกวิธีต่อไป
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในระหว่างวันที่ 9 – 21 สิงหาคม พ.ศ.2566
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น. นายสุคม พิมพดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ปลัด อบต. รองปลัด อบต.พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร ส่วนตำบลตาลสุมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลฯ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา (12 สิงหาคม 2566) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
ประชาสัมพันธ์การแสดงเจตจำนงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตใน อบต.ตาลสุม
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ถึง 12 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ได้ออกบริการฉีดพ้นฆ่าเชื้อ โรคระบาด ไวรัสโคโรน่า2019 บริเวณสถานที่กักกันตนเอง โรงเรียน และจุดต่างๆ ที่มีกลุ่มเสี่ยง เข้าพักอาศัย ภายในเขตตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธาน
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด จัดทำโดยกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อบครอบครัวไทย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม *********************************** ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสำนักเลขาธิการได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่คณะ ป.ป.ช. เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าทีในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ พิจารณาดำเนินการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการและแจ้งหมายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม จึงประกาศมาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนโดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติและดำเนินการโดยมี รายละเอียด ดังนี้ 1) มาตรกการระยะเร่งด่วน 1.1) มาตรการการบริการ ที่ควรดำเนินการเสร็จภายใน 6 เดือน เช่น (1) ป้ายโฆษณาทุกประเภทต้องมีเลขทะเบียนควบคุมเป็นระบบเดียว ซึ่ง บ่งบอกหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือกำกับดูแล เพื่อให้เกิดความเข้มงวดในการกำกับดูแล และจัดระเบียบ (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายรวมทั้งมีแนวทางการจัดการที่ชัดเจนและรายงานผลดำเนินการภายหลัง 1.2) มาตรการทางกฎหมาย ที่ควรดำเนินการเสร็จภายใน 1 ปี เช่น (1) กำหนดนิยามของคำว่าป้ายโฆษณาให้ชัดเจน รวมถึงกำหนด ลักษณะ รูปแบบ และขนาด ของป้ายโฆษณา ให้เป็นในแนวทางเดียวกัน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางในการควบคุมดูแล (2) กำหนดค่ามาตรฐานความเข้มของแสงบนป้ายโฆษณา ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย (3) ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตติดตั้งให้เหมาะสมกับปัจจุบัน 2) มาตรการระยะยาว ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยควรจัดให้ความรู้ทางกฏหมายแก่สมาคม โฆษณา สมาคมคอนโดมิเนียม หรือหรือสมาคมภาคธุรกิจเอกชนอื่นๆ ที่มีความประสงค์จะติดตั้งป้ายโฆษณาในพื้นที่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และควรรณรงค์ให้เครือข่ายประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ดำเนินการตามมาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ สามารถแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ ที่ หมายเลข 045-252716 (องคฺ์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม) หรือแจ้งทางเว็บไซต์ https://www.tansumsao.go.th/index.php หัวข้อ E-Service
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ได้ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัยในเขตพื้นที่ตำบลตาลสุม ส่งผลให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ยุ้งข้าวโรงเรือนสำหรับเก็บพืชผลและคอกสัตว์ได้รับความเสียหายเดือดร้อน ประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ได้ออกบริการฉีดพ่นเพื่อกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออกในเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ตามโครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออกภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2566 บริเวณพื้นที่ทุกหมู่บ้าน/โรงเรียน/วัด ในเขตตำบลตาลสุม
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 06.30 น. นำโดยนายอำเภอตาลสุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ปลัด อบต. รองปลัด อบต.พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร ส่วนตำบลตาลสุมพร้อมทั้งส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านตำบลตาลสุม ร่วมกิจกรรมถนน สายวัฒนธรรม ทาน ศีล ภาวนา และการสงเคราะห์ เพื่อทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 30 รูป บริเวณ ณ วัดโนนงาม บ้านปากห้วย ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ขอเชิญชวนชาวตำบลตาลสุม รณรงค์ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิด “สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล” ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2566
เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม พ.ศ.2566 บุคลากรในสังกัดของ อบต.ตาลสุม ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ '' การเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ‘’ ณ.โรงแรมเนวาด้า แกร์น อุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น.พนักงานส่วนตำบลตาลสุม พร้อมทั้ง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 3 คน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วัน อปพร. เพื่อเชิดชูความสำคัญของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ณ. สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังใหม่) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด/ผุ้อำนวยการศูนย์ อปพร.จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นำโดยปลัดอำเภอตาลสุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ปลัด อบต. รองปลัด อบต.พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุมร่วมกิจกรรม การขับเคลื่อนโครงการ “ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ ณ บ้านปากเซ หมู่ที่ 13 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายวสุรุจ สามารถ นายอาเภอตาลสุม เป็นประธานเปิดงาน
วันที่ 18 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม ข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 (ลานขวัญเมือง) อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ